Αποτελέσματα

IO1: Ανάπτυξη ενότητας επαγγελματικής κατάρτισης για το αλουμίνιο με επίκεντρο τα ελαφρά μέταλλα

Θα σχεδιαστούν ενότητες βιομηχανικής κατάρτισης για τα ελαφρά μέταλλα, σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, για να καλυφθούν οι ανάγκες του κλάδου σε ανθρώπινο δυναμικό. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας θα είναι μια καινοτόμος προσέγγιση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών στις τεχνολογίες μετάλλων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ECVET. Οι συγκεκριμένες ενότητες ελαφρών μετάλλων θα εξηγούν τις βιομηχανίες μετάλλων από διαφορετική οπτική γωνία και θα περιλαμβάνουν νέες προοπτικές.

Εργασίες
Εκθέσεις - Αποτελέσματα
O1A1: Συνοπτική Έκθεση
O1A2: Επαλήθευση επιπέδου ικανοτήτων και προτύπων συλλογικής εργασίας
O1A3: Δοκιμές επάρκειας για εκπαιδευτές και σπουδαστές ΕΕΚ