Αποτελέσματα

IO3: Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της κατάρτισης και την εναρμόνιση του ECVET

Αυτή η δράση θα αναπτύξει εκπαιδευτικές ενότητες που θα είναι απολύτως συμβατές με το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για τις μεταλλικές τεχνολογίες και το ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση).

Εργασίες
Εκθέσεις - Παραδοτέα
ECVET Framework GR
Οδηγός Εφαρμογής