Αποτελέσματα

IO5: Τομεακές ανάγκες για ελαφρά μέταλλα και εγχειρίδιο προγράμματος κατάρτισης

Το εγχειρίδιο θα αναπτυχθεί για να παρέχει στην ΕΕΚ και σε άλλους ηγέτες της βιομηχανίας αλουμινίου πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του. Θα τονίζει τα συνεχή ευρήματα από την έρευνα πεδίου, καθώς και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας για τα μαθησιακά αποτελέσματα των εργαζομένων στα ελαφρά μέταλλα. Θα περιλαμβάνει επίσης ενότητες και πλατφόρμες κατάρτισης σε κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε MOOCs, έναν οδηγό εφαρμογής και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εργαλειοθήκης και της πλατφόρμας χαρτογράφησης σημείων παρατήρησης.

Εργασίες
Εκθέσεις - Αποτελέσματα
Handbook GR